Home > 고객지원

고객지원

  • (주)두드림테크 고객지원에 관한 궁금한 사항이 있으신가요?

담당자 안내

영업지원 김남송 팀장 TEL 070-7700-2120
E-mail sn1571@ddrtech.co.kr
기술지원 김학군 팀장 TEL 070-4283-8821
E-mail hakggu@ddrtech.co.kr
송주엽 차장 TEL 031-946-8829
E-mail songza@ddrtech.co.kr
공사지원 김환수 팀장 TEL 070-4283-8823
E-mail hskim@ddrtech.co.kr

연락처

주소 경기도 파주시 광인사길 68 2층 (문발동 516-2, 파주출판단지)
TEL 031) 946-8829
FAX 031) 955-8298